Enquesta Menorca Jove 19-30 anys

 

1. Edat:
2. Sexe:
3. Identitat de gènere:
4. Tens alguna discapacitat? En cas afirmatiu indica quina/es: (resposta múltiple)
a) No tinc cap discapacitat
b) Física
c) Psíquica (intel·lectual)
d) Psíquica (malaltia mental)
e) Sensorial (ceguera)
f) Sensorial (sordera)
5. Municipi de residència a Menorca:
6. Nivell d'estudis assolit:
7. Ocupació actual:
8. Quin és el mitjà que empres amb més freqüència per obtenir informació dels temes que et preocupen? (resposta múltiple)
a) INJOVE o Punt d'Informació Juvenil municipal (presencial i/o online)
b) Facebook
c) Twitter
d) Instagram
e) Snapchat
f) Buscadors d'Internet: Google, YouTube...
g) Centre educatiu
h) Família, amistats, parella
i) Llibres, programes de TV/ràdio
j) Professionals
k) Altres...
9. Si existissin llocs web temàtics amb atenció personalitzada per a la gent jove de Menorca, quines serien les tres temàtiques que més consultaries? (resposta múltiple)
a) Habitatge
b) Sistema sanitari, serveis d’emergències mèdiques
c) Hàbits saludables (alimentació, esport)
d) Sexualitat i relacions afectives
e) Addiccions a: substàncies, conductes, jocs, tecnologies...
f) Auto coneixement i emocions
g) Voluntariat i associacionisme
h) Medi ambient
i) Convivència social i emigració
j) Feina
k) Educació i formació
l) Temps lliure
m) Art i cultura
n) Altres...
10. Quina és la teva situació actual?

11. Actualment estudies i/o treballes fora de Menorca?

12. En el cas que actualment estiguis estudiant o treballant fora de l'illa, tens el desig de tornar en el futur a viure a Menorca?

13. En el cas que actualment estiguis estudiant o treballant fora de l'illa i desitgis tornar en el futur a viure a Menorca, què t'ajudaria a fer-ho possible? (resposta múltiple)
a) Tenir feina d'allò per al que m'he preparat
b) Habitatge accessible econòmicament
c) Ajuts a la creació d'empreses
d) Suport per iniciar un projecte
e) Formació especialitzada
f) Altres...
14. En el cas que no t'hagis emancipat, a quina edat t'agradaria anar-te'n de casa o t’hagués agradat fer-ho?15. Si no t'has emancipat, de què depèn que puguis independitzar-te? (resposta múltiple)
a) Tenir un treball estable
b) Tenir ingressos suficients
c) Trobar un habitatge accessible econòmicament
d) Haver acabat els estudis
e) Prendre la decisió i assumir la responsabilitat
f) Tenir més llibertat i independència
g) Tenir amb qui compartir les despeses de l'habitatge
h) Poder construir i/o rehabilitar un habitatge
i) Altres...
16. Amb qui vius actualment?17. Quin és per a tu el model ideal de nucli familiar i/o de convivència?18. Quines mesures consideres més encertades per millorar l'accés a l'habitatge de la població jove? (resposta múltiple)
a) Ajuts econòmics al lloguer
b) Oferta suficient de lloguers socials, per sota del preu de mercat
c) Taxes i preus més baixos dels subministraments i serveis: d'aigua, llum, gas...
d) Facilitats de compra d'habitatge
e) Promoció d’altres formes alternatives d’habitatge: habitatges amb serveis comuns, cessió d’habitatges a canvi de reformes o manteniment, etc...
f) Altres...
19. Majoritàriament com et mous a l'illa?

20. Consideres que el teu municipi està ben comunicat amb transport públic amb la resta de municipis de l'illa?

21. Pertanys a alguna associació o entitat? (p.ex.: clubs esportius, bandes de música, clubs de lectura...)

22. En cas afirmatiu, en quin àmbit d’actuació s’inscriu l'entitat o les entitats a les quals pertanys? (resposta múltiple)
a) Esportiu
b) Associació cultural i artística
c) Ecologista
d) De temps lliure
e) Associació de veïns i veïnes o AMPA
f) Religiós
g) Partit Polític o Sindicat
h) Social i/o solidaritat internacional
i) Altres...
23. Quines mesures consideres més encertades per millorar la participació de la gent jove? (resposta múltiple)
a) Més suport i promoció a les entitats juvenils
b) Creació d’espais participatius a les xarxes socials
c) Més equipaments de lliure disposició per a la gent jove i les entitats juvenils
d) Pla de Joventut insular i plans de joventut municipals; Consell de Joventut Insular i consells de joventut municipals
e) Enquestes d'opinió
f) Pressuposts participatius
g) Altres...
24. Sobre quins temes d'àmbit insular o municipal t'agradaria poder decidir? (resposta múltiple)
a) Circulació i mobilitat
b) Cultura i educació
c) Agricultura i medi ambient
d) Urbanisme i habitatge
e) Joventut
f) Turisme
g) Ocupació
h) Benestar social, gènere, sexualitat
i) Pressuposts
j) Altres...
25. Com valores el teu benestar social, entès aquest com: «Nivell de satisfacció en la cobertura de les necessitats bàsiques, culturals, econòmiques, i d’integració en la comunitat»?


26. En el darrer any, has tingut moments d’ansietat, angoixa, estrès o altres malestars de tipus psicològics?

27. Has patit personalment o coneixes algú que hagi patit assetjament escolar (bullying)?

28. Has renunciat alguna vegada a algun dels següents aspectes degut a motius econòmics? Indica quin/s: (resposta múltiple)
a) Algun panxó diari(berenar, dinar, bereneta, sopar...)
b) Fer una activitat física o practicar algun esportiu
c) Fer una activitat de temps lliure
d) Fer una activitat cultural
e) No he hagut de renunciar a cap d’aquests aspectes
29. Coneixes les beques a l'activitat física i l'esport per la gent jove que impulsa el consell insular i sol·liciten en els ajuntaments?

30. Què creus que fa falta per millorar a Menorca l'accés de la gent jove a la cultura? (resposta múltiple)
a) Suport la creació, producció i difusió cultural i artística juvenil
b) Informació sobre els recursos existents
c) Cessió d'equipaments i instal·lacions públiques
d) Descomptes i gratuïtat per joves
e) Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
f) Associacions especialitzades (pintors, músics, actors, historiadors...)
g) Altres...
31. Quines són les activitats d'oci i temps lliure que realitzes habitualment? (resposta múltiple)
a) Treballs voluntaris i associacionisme
b) Sortir de festa, estar amb les amistats
c) Participar en activitats culturals i artístiques
d) Practicar esport o activitat física
e) Participar a activitats organitzades pels Casals municipals o INJOVE
f) Internet (xarxes socials, jocs, pel·lícules, sèries...)
g) Llegir diaris, mirar la televisió, escoltar la ràdio
h) Lectura
i) Altres...
32. Has renunciat a estudiar el que volies per motius econòmics?

33. En cas afirmatiu, aquests estudis es podien cursar:34. Has treballat alguna vegada sense estar assegurat/da?


35. Estaries disposat/ada a respondre qüestionaris temàtics sobre educació, oci, salut...?Gràcies per la teva participació i el teu tempsCIME
Menorca es jove - Joventut i participació