Pla Menorca Jove

Pla estratègic de la joventut 2017-2020Benvigudes i benvinguts a Menorca és jove, un portal que us informa de la redacció del Pla Menorca Jove.

Un pla que no només doni resposta a les vostres necessitats com a joves, sinó que ha de ser un pla liderat pel jovent de Menorca amb el suport de les administracions públiques i de tots els agents socials de Menorca.

El Pla Menorca Jove reclama la participació de la gent jove de Menorca, i mitjançant el Consell de Joventut de Menorca, que es reinstaura, i la participació de tots els joves i les joves de Menorca, ha de guiar les polítiques en joventut en el període 2017 – 2020.MARC GENERAL DEL PLA MENORCA JOVE.El Pla Menorca Jove 2017-2020 (PMJ) neix de la voluntat política de donar compliment al que marca la normativa en matèria de joventut. En concret la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, en l'article 9, especifica que és competència del Consell Insular de Menorca elaborar, aprovar i, si escau, modificar el Pla insular de joventut, mitjançant un procediment que garanteixi la participació, entre d'altres, de les associacions juvenils i dels mateixos joves en general.

El procés d'elaboració del I Pla Menorca Jove es va dissenyar com un procés viu i obert a tots els agents implicats, amb l'objectiu de propiciar la participació del jovent menorquí en el desenvolupament social, polític, econòmic, territorial, ambiental i cultural de Menorca per tal que el contingut sigui realista i adequat a les seves demandes, necessitats i dificultats manifestes o detectades.

Així, el treball parteix de la diagnosi sobre la joventut a Menorca realitzada per l'OBSAM, i aborda tots els àmbits possibles d’intervenció en les polítiques de joventut amb la voluntat d’esdevenir un pla d’actuació integral i global, de manera que les persones joves puguin ser visualitzades com una realitat rica i diversa, amb múltiples centres d’interès i amb capacitat de ser actives i valuoses com a ciutadania de ple dret en tots els camps de la vida en comunitat.

La voluntat i l'objectiu és que aquest pla estratègic ha de projectar a quatre anys vista, de manera consensuada i amb la participació de tots els agents implicats públics i privats així com del jovent en general, el camí i l'horitzó cap al qual es vol avançar. D'aquesta manera, el Pla ha de servir de guia a les polítiques de totes les administracions públiques i a la planificació i a les actuacions que es duguin a terme a curt, mitjà i llarg termini.

A més a més, té una voluntat de transformació social, ja que es planteja desenvolupar noves polítiques que no només tenguin incidència sobre les persones joves, en el seu apoderament a l'hora de realitzar el seu projecte de vida, sinó també en el seu entorn de manera que sigui un facilitador i generador d'oportunitats.Marc conceptual

S'acostuma a delimitar la joventut a través de l'edat, com a període del cicle vital. La Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, recull un interval d'edat dels 14 als 30 anys, i té en compte el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat.

Es tracta d'un període del cicle vital, de transicions, de construcció dels projectes de vida, d'adquisició i d’exercici de la ciutadania i dels rols ciutadans, de construcció de les identitats personals i col·lectives. Un període vital d'un col·lectiu sobre el qual es posen totes les esperances futures però caracteritzat i marcat per una gran permeabilitat als canvis de l'entorn, tant local com global, la qual cosa fa imprescindible articular i posar-hi a disposició tots els mitjans possibles per garantir la seva participació en el desenvolupament de totes les polítiques amb incidència tant a curt i mitjà termini de la seva etapa jove com en un futur per a la seva etapa adulta.

Per aquest motiu, el Pla Menorca Jove manté la referència de 14 a 30 anys, tot i que deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política i programa concret on es defineixin els límits d'edat que més s'adeqüin a les necessitats de la seva intervenció.Visió

La visió indica quin és l’escenari de futur, l'horitzó al qual vol arribar el I Pla Menorca Jove, que en condiciona i justifica l'existència.

El Pla ha d'aconseguir:

- Que a Menorca les persones joves exerceixin plenament els seus drets individuals i col·lectius i desenvolupin els seus projectes de vida amb adequació i realisme a les seves expectatives, motivacions, necessitats i aspiracions (educatives, culturals, laborals, familiars...).

- Una illa igualitària i respectuosa amb la diversitat i amb la diferència, on l’origen social o el sexe, la identitat de gènere, l'orientació sexual, la raça, la religió, les conviccions, l'edat o la discapacitat no determinin les expectatives, oportunitats i possibilitats a l’hora de desenvolupar el projecte de vida.

- Una ciutadania juvenil implicada i protagonista en el desenvolupament del seu entorn, participativa en projectes col·lectius, que incideix sobre el funcionament de la societat i actua d'acord amb la seva visió del món.Missió

Quan parlam de missió feim referència a quina és la finalitat que pretén assolir el Pla, en tant que ha de ser l’eina de planificació estratègica que establirà i marcarà el camí pel qual s'haurà d'avançar cap a la visió anterior.

Configuren la missió del I Pla Menorca Jove com a guia per al desenvolupament de les polítiques de joventut:

- Fomentar el desenvolupament de les polítiques de joventut des de l'enfocament de drets amb adequació a la realitat del jovent per tal de crear una estratègia d'actuació comuna amb la participació activa del jovent com a base, amb coordinació i col·laboració de tots els agents implicats tant públics com privats, i des d'una visió inclusiva, una perspectiva jove i glocal, és a dir, tant local com global.

- Facilitar l'emancipació i la realització del projecte de vida de les persones joves sempre amb tolerància, respecte i atenent a la diversitat de formes i de models de vida, garantint les condicions que permetin la seva qualitat de vida i evitant la reproducció o generació de desigualtats.

- Consolidar i fer efectius els drets bàsics i generar oportunitats des de la igualtat per abordar i incidir en tots els reptes i aspectes que incideixen, condicionen, dificulten o fan possible l’emancipació de la gent jove i el seu projecte de vida.

- Crear i articular les eines i els mitjans necessàries per tal de garantir la integració de la perspectiva jove, l'escolta activa al col·lectiu juvenil i la seva participació per tal d'apoderar-lo i impulsar el seu paper com a ciutadans actius en el conjunt de la societat.Principis rectors

Els principis rectors són els criteris que han d’inspirar la planificació, la implementació, el seguiment i l’avaluació de les polítiques i les actuacions que conformin el Ple Menorca Jove en tots els àmbits de forma transversal.Transversalitat i coordinació

Entesa com l'orientació i la coordinació inter i intrainstitucional entre els diferents agents públics i privats de Menorca tant especialitzats en determinats sectors poblacionals com centrats en sectors d'activitat a l'hora de dur a terme les diferents fases de les polítiques públiques (disseny, implementació i avaluació) per tal de respondre a les necessitats de la gent jove amb actuacions integrals que aprofitin sinergies i optimitzin els recursos existents.

Aquest principi té a veure tant amb la interinstitucionalitat, entesa com la corresponsabilitat i el compromís efectiu per treballar de forma coordinada les administracions públiques locals (insulars i municipals), balears i estatals; com amb la intrainstitucionalitat, per garantir el treball i la comunicació permanent entre tots els agents implicats; i la interdepartamentalitat, per treballar de forma coordinada entre les distintes regidories, departaments i conselleries que integren les administracions.

A més a més, aquesta transversalitat ha d'integrar el consens polític, tècnic i social, i ha d'implicar també la coordinació entre els plans existents i futurs que comparteixin objectius comuns.Globalitat i integralitat

Es tracta d'actuar des d'un enfocament no reduccionista i sí integrador de tots els àmbits i dimensions de la vida de les persones joves, atès que les problemàtiques, demandes o necessitats dels joves solen estar interrelacionades, la qual cosa obliga a actuar tenint en compte la globalitat i multicausalitat i defugir l'enfocament sectorial.

El compliment d'aquest principi requereix el treball en xarxa integral i global de les diferents administracions i tots els seus òrgans, instruments i departaments per tal de compartir objectius i maneres de fer i, per tant, corresponsabilitat, de forma sostinguda i continuada entre els diversos agents que hi participen.Corresponsabilitat, apoderament i participació

Dissenyar i portar a terme polítiques, dinàmiques i mecanismes que possibilitin la participació, apoderament i corresponsabilitat de les persones joves, tant individualment com a través de les seves organitzacions i xarxes participatives, incloent-les en la intervenció del conjunt d’actors afectats a fi que responguin a les seves expectatives, problemàtiques i demandes amb capacitat real per incidir en el procés de presa de decisions.

La participació del jovent ha de ser efectiva en el disseny, la implementació i l’avaluació de qualsevol política de joventut.

L'apoderament de les persones joves per transformar les condicions de vida i també el model de societat actual.Qualitat i sostenibilitat

Les polítiques de joventut s'han de dissenyar, desplegar i avaluar des del coneixement, l'adequació i el realisme pel que fa a la singularitat juvenil de Menorca i del seu entorn per poder adaptar les polítiques a les transformacions de la joventut i la seva permeabilitat a les diferents realitats socials i a les necessitats específiques de l'illa i de cada col·lectiu de joves existent. Aquest diagnòstic insular actualitzat ha de servir per orientar la planificació de les polítiques de joventut. En aquest sentit l’avaluació esdevé una eina de vital importància per obtenir informació sobre els efectes i impactes de les polítiques i els processos que hi han estat implicats en relació amb els objectius marcats a l'hora d'actualitzar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats no planificades que obre qualsevol procés d’intervenció pública.

La sostenibilitat és un valor intrínsec a Menorca, que ha d'avançar també en la consideració de la joventut com una qüestió de sostenibilitat social.

El fet que Menorca sigui reserva de biosfera s'ha de notar amb polítiques juvenils sostenibles, que procurin el benestar integral de la població i del seu territori, començant per la mobilitat i arribant a un bon nombre de polítiques que són factibles a escala local i que haurien de percebre's immediatament.

La singularitat de Menorca permet ser un exemple de bones pràctiques. Això requereix el compromís de la gent jove i dels agents clau entorn d'un projecte articulat que tendeixi a una Menorca sostenible socialment.

Una societat amb hàbits saludables, solidària, responsable i implicada en el desenvolupament vital de la seva gent jove és una societat sostenible i compromesa amb el seu futur.A qui va dirigit?

El Pla Menorca Jove va dirigit a tota la població jove de Menorca, entenent edat jove dels 14 als 30 anys en totes les polítiques a aplicar, però allargant als 35 anys per a les polítiques d’habitatge, així com als 40 anys en les polítiques d’ocupació relacionades amb el sector primari.


 
Compartir
CIME
Menorca es jove - Joventut i participació